החוק לצמצום השימוש במזומן

אודות החוק לצמצום השימוש במזומן

לקוחות נכבדים,
הרינו להביא לידיעתכם מידע בסיסי בנוגע לחוק לצמצום השימוש במזומן אשר יכנס לתוקפו בתאריך 1.1.2019 ונוגע לכל אחד ואחת מאיתנו

מטרת החוק לצמצום השימוש במזומן

מטרת החוק לצמצום השימוש במזומן היא צמצום ההון השחור וכשמו כן הוא – כולל, בין היתר, הגבלות על השימוש במזומן ושקים.

על מי חל החוק לצמצום השימוש במזומן?

ההגבלות בחוק חלות על:

 • עוסק
 • אדם שאינו עוסק
 • תייר
 • רו"ח ועו"ד בעת מתן "שירות עסקי" ללקוח.

החוק לצמצום השימוש במזומן

הוראות החוק לצמצום השימוש במזומן באשר לעוסק

מי הוא עוסק?

עוסק הוא מי שמוכר נכס או נותן שירות במהלך עסקיו לרבות מלכ"ר.

 • לא ייתן או יקבל תשלום מזומן בעסקה מעל 11,000 ש"ח
 • לא יקבל תשלום במזומן מתייר בעסקה מעל 55,000 ₪.
 •  לא ייתן ולא יקבל תשלום במזומן כשכר עבודה, תרומה, או הלוואה בסכום העולה על 11,000 ₪.
 • לא ייתן ולא יקבל תשלום במזומן כמתנה בסכום העולה על 50,000 ₪.
 • לא ייתן ולא יקבל תשלום בשיק עבור: עסקה / שכר עבודה/ תרומה/ הלוואה/ מתנה, בלי ששם מקבל התשלום נקוב בשיק, כנפרע או כנסב, לפי העניין.
 • לא יסב שיק ולא יקבל נסב שיק מוסב, בלי ששמו ומספר זהותו של המסב נקובים בשיק.
 • עוסק יתעד את אמצעי התשלום שבאמצעותו שילם תשלום או קיבל תקבול.

הוראות החוק לצמצום השימוש במזומן באשר לעו"ד ורו"ח

בנוסף על האמור לעיל עו"ד ורו"ח לא יקבלו במסגרת מתן "שירות עסקי" ללקוח סכום במזומן:

 • מעל 11,000 ₪– מעוסק (במסגרת עסקו ), לכל שירות עסקי.
 • מעל 50,000 ₪– מאדם שאינו עוסק, לכל שירות עסקי.

הוראות החוק לצמצום השימוש במזומן באשר לאדם שאינו עוסק-

 • לא יקבל (מעוסק וגם מאדם שאינו עוסק) תשלום במזומן בעסקה מעל 50,000 ₪.
 • לא ייתן תשלום במזומן לעוסק, בעבור עסקה במהלך עסקו של העוסק, כשמחיר העסקה גבוה
  מ- 11,000 ש"ח.
 • לא ייתן תשלום במזומן לאדם שאינו עוסק, בעבור עסקה, כשמחיר העסקה גבוה מ- 50,000 ש"ח.
 • לא ייתן ולא יקבל תשלום במזומן כשכר עבודה, כתרומה, או כהלוואה בסכום הגבוה
  מ- 11,000 ש"ח.
 • לא ייתן ולא יקבל תשלום במזומן כמתנה בסכום הגבוה מ- 50,000 ₪
 • לא יקבל תשלום בשיק בסכום העולה על 5,000 ₪ בעבור עסקה / שכר עבודה / תרומה/ הלוואה/ מתנה, בלי ששמו נקוב בשיק כנפרע או כנסב, לפי העניין.
 • לא ייתן לעוסק, במסגרת עסקו, תשלום בשיק בעבור עסקה / שכר עבודה/ תרומה/ הלוואה/ מתנה, בלי ששם העוסק נקוב בשיק כנפרע או כנסב, לפי העניין.
 • לא ייתן לאדם שאינו עוסק תשלום בשיק בסכום העולה על 5,000 ₪ בעבור עסקה / שכר עבודה/ תרומה/ הלוואה/ מתנה, בלי ששם מקבל התשלום נקוב בשיק כנפרע או כנסב, לפי העניין.
 •  לא יסב שיק ולא יקבל נסב שיק מוסב, בלי ששמו ומספר זהותו של המסב נקובים בשיק.

סייגים להגבלות על השימוש במזומן:

​ההגבלות על השימוש במזומן לא יחולו בין קרובי משפחה, למעט תשלום במזומן עבור שכר עבודה.
קרוב משפחה הוא – בן זוג, הורה, הורה הורה, בן, בת, אח, אחות וילדיהם, נכד או נכדה ובני זוג של כל אחד מאלה וכן כל אדם אחר הסמוך על שולחנו.

אי ציות להוראות החוק יגרור סנקציות כגון עיצום כספי או קנס מנהלי בהתאם לסיווג מפרי החוק וכן עונשי מאסר בשל מעשי מרמה.

להלן הוראות החוק כפי שפורסמו באתר רשות המיסים:

https://taxes.gov.il/cash/Pages/cash.aspx

אנו עומדים לרשותכם לכל שאלה וצורך,

צוות המשרד – מיה אנשל לטי